Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty prezentacja

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Prezentacje w programie Flow Works: .. stażysty, załączniki, sprawozdania, z planu rozwoju, plan awansu.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. rozpocząłem staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska.. PoznańJun 7, 2022Propozycja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty Opracowanie: Anna Kiełb kwiecień 2022 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zmiany w…Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. • Korzysta Pani z Kahoota, proszę stworzyć pytanie testowe.Aug 25, 2021Na pewno powinna pojawić się jakaś krótka prezentacja autora, informacja o stażu, a następnie należałoby w oparciu o zapisy poszczególnych wymagań referować co się w okresie stażu zrobiło.. - 31.05.2011r.Z tym, że przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust..

... ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Gdańsk.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Obserwacje zajęć przez wicedyrektora szkoły panią mgr Beatę Grzegorczyk Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Drobnice1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Propozycja sprawozdania z planu rozwoju, prezentacja dorobku zawodowego, egzamin nauczyciela kontraktowego Opracowanie: Anna Kiełb.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż mgr Katarzyna Stankiewicz nauczyciel logopeda Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebczu SzlacheckimPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.. • Wskazała pani, ze korzysta z aplikacji Learning Apps, proszę stworzyć krótkie ćwiczenie.. KILKA REFLEKSJI MAGDALENA OSTROKULSKA..

Biblioteczka prawna nauczyciela.doc.

Źródłem mojej wiedzy na ten temat były rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas, przeprowadzone wywiady środowiskowe, rozmowy z rodzicami oraz ankiety:Dec 1, 2021Postanowiłem opublikować moje sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego, by pomóc stażystom w stworzeniu własnego sprawozdania.. Pragnę zaznaczyć, że większość ujętych w moim planie rozwoju zawodowego zadań będzie kontynuowana po zakończeniu stażu.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. 2 Nim nastąpi prezentacja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 1 marca 2013r.. Pamiętaj, żeby pojawiły się tu powinności, które w rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczyciela zapisane są dla danego stopnia awansu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSTAŻ?.

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

Pierwsza- to Twoja prezentacja sprawozdania, czyli opowiadasz, jak zrealizowałeś wymogi i zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (ale nie myśl, że .Plik Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc na koncie użytkownika aszaa1 • folder awans zawodowy • Data dodania: 1 sie 2010 .. 7 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty Zadanie podjęte w .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. Dnia 1 września 2004r.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Realizacja awansu zawodowego .. Joanna Wyrostkiewicz.. Taka rozmowa składa się z dwóch części.. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz przykładowe rodzaje działań i efekty ich realizacji: § 8 ust..

2 pkt 1Autoprezentacja na mianowanego - swietlica Małgorzata Ryszewska.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI .Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Awans_zawodowy_nauczyciela .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela, dla dzieci, awans wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1.. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.2 pkt.. Stażyst sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela Awans zawodowy nauczycieli, PedagogiczneNauczyciel stażysta pomimo wielu przypomnień ze strony opiekuna stażu i dyrektora nie złożył do 30.06. sprawozdania z odbytego stażu.. Czarnego Legionu w Gostyniu MikołajkiOct 1, 2021Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.. Włocławek Analiza i opis działań zrealizowanych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Konrad Malendowicz.. 2 pkt 4.. Przez okres trwania stażu raz w miesiącu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola bądź zastępcy pani dyrektor.Głównym moim zadaniem, ważnym z punktu widzenia pedagoga stażysty było zgromadzenie jak najwięcej informacji o moich wychowankach i o środowisku w którym żyją.. Dnia 2 lipca otrzymał pisemną informacje ,że nie zostanie wszczęta procedura awansu zawodowego.. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym.Pomysły zaczerpnięte z prezentacji, sprawozdania lub oceny pracy dorobku zawodowego nauczyciela • Posługuje się Pani prezentacją, proszę dodać slajd, wstawić hiperłącze i zmienić projekt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt