Dorobek zawodowy nauczyciela stażysty prezentacja

Pobierz

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego; przedstawienie zasad autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną i sposobu przygotowania do egzaminu; tworzenie propozycji autoprezentacji nauczyciela .Dla przypomnienia zapis z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) określający powinności nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: W trakcie trwania stażu nauczyciel powinien:Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel.. 1, pkt 1. zmianami.. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych .Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom o multimedia, prezentacje, pomysły na zaprezentowanie siebie przed obliczem komisji podsyłam Wam ten materiał.. Podczas rozmowy nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swojąwiedzęi umiejętności; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagańniezbędnychdo uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Pierwsza- to Twoja prezentacja sprawozdania, czyli opowiadasz, jak zrealizowałeś wymogi i zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (ale nie myśl, że usiądziesz i przeczytasz, to co napisałeś).Tu ważne są Twoje umiejętności komunikacyjne i autoprezentacja..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Wymagania niezbędne - w prezentacji wymagania w rozp.. 1 PKT.. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2Geniallna prezentacja dorobku zawodowego, czyli prezentacja podsumowująca staż w Genially 22 czerwca 2021 25 czerwca 2021 Zakończ swój staż geniallnie, czyli jak szybko i przyjemnie przygotować piękną prezentację na zakończenie stażu!. są sformułowane b. ogólnie i wiele działań może być do nich przypisanych- tak więc realizacja zadań może potwierdzać spełnienie kilku wymagań nauczyciel powinien więc podjąć decyzję o dopasowaniu, czy umieszczeniu konkretnego działania w .Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) - art. 76 (zmiany w Karcie Nauczyciela), przepisy przejściowe art. 123-142, 144.. Rozporządzenie MEN .. § 8 ust.. Jednak pamiętajcie, że jeśli korzystacie z bezpłatnej wersji, nie będzie możliwości pobrania prezentacji i trzeba będzie ją odtwarzać z urządzenia podłączonego do internetu.. Nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli nakłada na Ciebie nowe wyzwania w awansie.. okres staŻu: 1.09.2019 - 31.05.2020; nauczyciel j.angielskiego w klasach i-iii i w przedszkolu..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.Autoprezentacja dorobku zawodowego.

Staż a dorobek • Ustawodawca wyraźnie zapisał, że nauczyciel kontraktowy ma zaprezentować dorobek zawodowy, a nie realizację zadań z planu rozwoju.. PREZENTACJA - powinna być przygotowana - czyli odnosić się do tematu, określać cel, być logiczna, mieć przejrzysty układ przyciągać uwagę.Chciałabym teraz Państwu zaprezentować mój dorobek zawodowy, odnosząc się do wymagań, umiejętności jakie powinien posiąść każdy nauczyciel kontraktowy, starający o stopień nauczyciela mianowanego, o których to jest mowa w rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 1) Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią: Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty .. Możesz przygotować sobie skrót tematów, bądź mieć ze sobą swoje sprawozdanie, by na nie czasami .PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA STAŻYSTY XXX wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego Na podstawie Karty Nauczyciela proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Dyrektor szkoły jest obowiązany nadzorować (rozliczać) opiekuna stażu z powierzonych mu obowiązków.. z dnia 26 lipca 2018r.. 2 pkt 4.. § 6 ust.. opiekun staŻu: wioletta danieckaPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnie nauczyciela kontraktowego..

RODN "WOM" w CzęstochowiePrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Prezentacja jest przygotowana zgodnie z:Dorobek zawodowy nauczyciela Dorobek zawodowy nauczyciela to: • trwałe, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezultaty jego pracy widoczne w rozwoju i sukcesach jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, • wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.. i w ciągu .. Dokształcanie i doskonalenie Formy dokształcania i doskonalenia muszą wynikać: • z zatwierdzonego planu rozwoju,Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście jest: posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela art. 9, ust.. Po pierwsze- masz zaprezentować dorobek zawodowy za okres stażu.zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę.. 48 360 00 65 Strona 6 W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna , ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, naNauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. ZADANIA: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności z treścią: Znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., ze szczególnym uwzględnieniem awansu .prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela staŻysty..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

W załączeniu (prezentacja.ppt - 1,4 MB) .znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole.. Dlaczego warto?. - zrobisz wrażenie na komisji egzaminacyjnej!Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. karta z notatką graficzną 1.. Obserwacje zajęć przez wicedyrektora szkoły panią mgr Beatę Grzegorczyk.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegają by Kasia Stankiewicz.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. Pani Izabela Zacharska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Urszulinie.Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego .. Numer formy: 160.. RODN "WOM" w Częstochowie 14 dni od zakończenia jego stażu przedstawia go dyrektorowi szkoły, wspomaga nauczyciela w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2002r.. Ula Oszywa.. Sonowiec.. Anna Kowalska, SP w KoszalinieSądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do pozyskania kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 PKT.. 1), odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.. (§ 6 UST.. Zamiast prezentację dorobku zawodowego nauczyciela w formie szablonowej przygotuję dla Ciebie kreatywną i nowoczesną formę, np. kolaż zdjęć, broszurę, film, stronę internetową lub inną, którą wskażesz.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi .Prezentację dorobku zawodowego w formie kreatywnej!. Dlatego prezentacja nie musi być wiernym odzwierciedlaniem planu/sprawozdania, powinna zawierać tak dobrane zadania, aby przekonać członków komisji, że nauczycielPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego: mgr Katarzyna Zaczyńska-Szych >>Twoja opinia<< Przedstawiam Państwu prezentację dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, przygotowaną w programie Power-Point.. informacje o przebiegu staŻu.. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.. 1 pkt.. 1, §6 UST.. publiczna szkoŁa marco polo we wrocŁawiu.. Data ukończenia stażu: 31.05.2005r.. Prezentacja została przygotowana na platformie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt