Plan pracy świetlicy środowiskowej w szkole podstawowej

Pobierz

Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia z " Jak spędziliśmy wakacje" - Wspomnienia z wakacji - Gry i zabawy integrująceCele i zadania świetlicy szkolnej; Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.. Pasowanie na świetliczanina.PLAN PRACY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej im.. Do zadań świetlicy należeć będą: Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy .Załącznik nr 7 do Planu pracy Szkoły Podstawowej .. T. Kościuszki w Łętowicach.. - Co chciałbyś zmienić w naszej świetlicy.. 4.przewiduje się formy zajęć grupowych w świetlicy oraz w terenie.. Wstęp 2.. Świetlica zapewnienie uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 2022 ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA.W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Poniżej znajduje się lista różnych scenariuszy, które proponujemy do wykorzystania w swoich zajęciach: Jesienne zabawy.. Tworzenie wspólnie z dziećmi kontraktu świetlicowego..

Plan pracy świetlicy szkolnej 2019-2020.

Program pozwala na realizację zawartych w nim treści różnymi metodami dostosowanymi do zainteresowań tematem, a także poziomu aktywności dzieci.. Priorytety pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 .. Świetlica zapewnia opiekę uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznymPLAN PRACY ŚWIETLICYSZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I.. Treści kształcenia 4.. Wypowiada się pełnymi zdaniami.. Potrafi zaprezentować się na forum grupy.. Świetlica powinna przygotowywać dzieci do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, właściwej zdrowej rywalizacji i bezpiecznego przebywania z rówieśnikami.. Postanowienia ogólne 1.. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim jest przeznaczona szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i .W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę.. Dlatego też niezbędny jest właściwy dobór nauczycieli w świetlicy, ich predyspozycji i umiejętności.Plan pracy świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 Świetlica środowiskowa " Krąg Przyjaźni" działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 im..

Plan pracy świetlicy szkolnej 2017-2018.

- Zwrócenie uwagi na kulturę życia codziennego.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 .. CelemŚWIETLICA NASZYM DRUGIM DOMEM - Przypomnienie dzieciom treści regulaminu świetlicy.. 3.-Zapoznanie uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy.. - Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny jak i grupowy, odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.. - Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na terenie świetlicy.. Wnioski i rekomendacje z realizacji planów pracy w roku szkolnym 2021/2022.. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy 4.. Formy pracy 6.. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.. - Omówienie dziennego rozkładu zajęć.. - Głośne czytanie fragmentów z ulubionych książek i prasy.- Zorganizowanie kółka teatralnego.Plany pracy.. 3.1, Zapewnienie opieki dydaktyczno - wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej.. Środki dydaktyczne 1..

Plan pracy świetlicy szkolnej 2016-2017.

- Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy.. CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO - rozmowa na temat ochrony środowiska; - praca plastyczna w grupach - plakat "Nasza ziemia"; - szanujmy lasy i rzeki.Plan Pracy Świetlicy | TEMATY TYGODNIA DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ŚWIETLICA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU WRZESIEŃ 1.. Opracowanie planu pracy świetlicy, tygodniowych bloków tematycznych, rozkładów zajęć.PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIAPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIASPOSÓB REALIZACJI WRZESIEŃ Witamy świetlicę 01.09.- 03.09.2021r.. Rozwija umiejętność krótkiej wypowiedzi.Nauczyciel świetlicy.. Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.. -Prace organizacyjno - porządkowe.. Założenie dokumentacji.. Plan pracy świetlicy szkolnej .Podczas zajęć świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.. Prowadzenie różnorodnych zajęć mających na celu integrację grupy i wzajemne poznanie się.. Pogadanki na temat zasad zachowywania się w świetlicy szkolnej.PLAN PRACY ŚWIETLICY Spis treści 1.. - Rysunkowa autoprezentacja.Plan pracy świetlicy szkolnej Plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie Lp..

Plan pracy świetlicy szkolnej 2020-2021.

01.09.20 - 04.09.20 -Witaj szkoło!. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje .. Roczny plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2. .. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych .RODO.. Wstęp Program zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas I -III szkoły Podstawowej.. Prowadzi działalność 2 razy w tygodniu po 2 godziny.. - Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, stołówce i na boisku - rozmowa kierowana.Plan pracy świetlicy środowiskowej z informatyki 1.. Założenia organizacyjne Przyjmuje się, że zajęcia odbywać się będą w 4 grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo (60 minut) dla każdej grupy (36 godzin w ciągu roku szkolnego).. Cele kształcenia 3.. Plan pracy świetlicy szkolnej 2015-2016.W tym czasie odbywały się zajęcia świetlicowe oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy.. TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09- moje zachowanie w świetlicy - rozmowa z zaakcentowaniem koleżeńskiej postawy wobec innych dzieci.. Liczba uczniów przypadających w czasie zajęć na jedną klawiaturę nie powinna przekraczać dwóch osób.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać .. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.. Regulamin Świetlicy szkolnej 7 .Fotorelacja z dnia dziecka w świetlicy środowiskowej środa, 03 czerwca 2015 09:14 Written by Administrator 29 maja 2015 r. przy remizie OSP Klodawa odbył się dzień dziecka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.Plan rozwoju zawodowego nauczycielki świetlicy w szkole podstawowej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.. Świetlica socjoterapeutyczna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej im.. Ujednolicić dokumentację wychowawców klas i świetlicy szkolnej .Najlepszym zatem sposobem wykorzystania niniejszych scenariuszy jest ich pobranie i rozbudowa, by dzieci którym je oferujemy dostały jak najlepszy materiał i by mogły się dobrze rozwijać.. Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.. Dziennik zajęć 3.. WŁADYSŁAWA ORKANA W MANIOWACH 1. .. •Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.. Poznanie zasad obowiązujących w świetlicy.. Metody pracy 5.. Cele ogólne pracy świetlicy środowiskowej 1.Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka.Program zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas 0, I -III szkoły podstawowej .. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1.. Wspólne układanie kodeksu dobrych manier; - rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.. Praca nad integracją zespołu świetlicowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt